Obchodní podmínky

Základní údaje

Dodavatel

Vladimír Vanta, se sídlem Masarykova 59, Kutná Hora 284 01

IČ:    712 54 064

DIČ: CZ 60 10 28 0705

 

Kontaktní údaje

Tel.: 327 512 949 

Mobil:777 096 653

e-mail: info@chovetelskepotreby-krmivo.cz

 

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

51-5678630287 / 0100 (Komerční banka)

 

Nákup zboží

        Seznam zboží je na stránkách www.chovatelskepotreby-krmivo.cz. Kupní smlouva vzniká na základě objednávky kupujícího. K objednání si zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

        Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Po potvrzení objednávky emailem může zákazník objednávku zrušit jen do doby uvedené v tomto potvrzení (zpravidla 2 hodiny).

 

 

Podmínky dodání zboží

          Zboží se platí předem bankovním převodem, platbou v hotovosti nebo platbou na dobírku. Do zaplacení kupní ceny není prodávající povinen předat zboží kupujícímu.

       Většina nabízeného zboží je k dodání připravena ve skladu. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-4 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Nebude-li kupující souhlasit s delší dobou dodání či přesáhne-li doba od objednání zboží týden, aniž by byla objednávka potvrzena, je oprávněn od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud je zboží již prodávajícím odesláno.

        Přepravní hmotnost je uvedena u každého zboží. Po dosažení 50 kilogramů zásilky u PPL  a 30 kg u České pošty je účtován další poplatek za dopravné. Prodávající poskytne dopravné zdarma, pokud cena jedné zásilky společně dopravovaného zboží přesáhne částku 2890,- Kč.

        Počet doprav a jejich cena se v internetovém obchodu přepočítává automaticky podle druhu, váhy a počtu zboží. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

        Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

 Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a i samotné zboží.
       Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se dozvíte v sekci "doprava".

       Při osobním odběru je zboží zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.

        V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

 

 

Záruční podmínky a reklamace zboží

        Kupující je povinen při dodání zboží ihned reklamovat neúplnost dodávky či fyzické poškození dodávky a o zjištěných závadách sepsat s dopravcem protokol, jinak nemusí být reklamace uznána.

        Kupující je povinen zboží co nejdříve prohlédnout a případné vady uplatnit neprodleně u prodávajícího, zpravidla do tří dnů či do 14-ti dnů u skrytých vad. V případě včasného neoznámení vad nemusí být reklamace uznána. Záruční doba pro spotřebitele je 2 roky a běží od převzetí zboží. Doba použitelnosti či minimální trvanlivosti je uvedena na výrobku či v daňovém dokladu, obvykle činí 12 či 18 měsíců. Záruka se však nevztahuje na vady či úbytky zboží způsobené omezenou dobou použitelnosti výrobku vyplývající z návodu či povahy výrobku. Odstoupení není možné v případech uvedených v § 53 odst. 8 občanského zákoníku (zboží upravené pro zákazníka, zboží podléhající rychlé zkáze atd.).

        Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

        V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

        Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě zoo09.cz, je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

        Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.

 

Odstoupení od smlouvy

               Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

        Podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14- ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, a to při koupi na přes internet či jiný způsob umožňující komunikaci na dálku dle zákona, a v této době odstoupení doručit prodávajícímu. To neplatí při jiných způsobech koupě, např. při osobním odběru.

        Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@chovatelskepotreby-krmivo.cz nebo písemně v provozovně dodavatele.
       Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.

        Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).
       V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

        Zboží je kupující povinen nejpozději ve lhůtě do 14- ti dnů, doručit na své náklady osobně či dopravcem prodávajícímu, do doby převzetí zboží prodávajícím nese nebezpečí škody na věci kupující.

        Prodávající má v případě využití tohoto oprávnění spotřebitelem právo dle zákona na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží a je povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou kupní cenu kupujícímu do 30- ti dnů od doručení vráceného zboží, které je nepoškozené, nepoužívané, vrácené se všemi součástmi, návodem atd. Není-li dohodnuto jinak, vrací se kupní cena bankovním převodem na účet sdělený kupujícím, popř. na adresu dodání zboží poštovní poukázkou. Zboží zaslané spotřebitelem na dobírku nebude převzato. Ke zboží připojte průvodní dopis a fakturu zaslanou prodávajícím.

 

Osobní údaje

        Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
       Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami a nabídkami.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.
       Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".
       Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@chovatelskepotreby-krmivo.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

 

Závěrečná ustanovení

        Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy, které jsou uzavírány mezi dodavatelem a zákazníkem.
       Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit, ale musí být vždy předem dány. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.3. 2011 do odvolání nebo do jejich změny. Změněné podmínky budou zveřejněny na internetových stránkách www.chovatelskepotreby-krmivo.cz